J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Brandraad 9 Oct'30 Ho.301. U> b 1» Opzichter Bout en Woningtoe zicht. 9 Oct'30 Wethouder Onderwij s. directeur O.W, <r£l J Voorzitter 14 Oct'30 Ho.17/6/1 KORTE INHOUD. geeft op het verzoek van het college zijn advies omtrent voor te schrijven maatregelen ter beveiliging tegen branil van het in aanbouw zijnde kinderkölonie-f huis te Soesterberg. bericht dat F.H.Hendriks Kerkstraat alhier in verband met een ingediende bouwaanvrage voor het verbouwen van zijl perceel ontheffing behoeft van het be paalde bij art. 14 sub b der bouwveror-l dening, en wel op de afstanden in zijn rapport vermeld. Hij adviseert de ont heffing te verleenen onder voorwaar de dat de geheele voorgevel van het perceel in de rooilijn van de Kerkstraa| wordt geplaatst zooals op,bijgaande ge wijzigde oplossing b is aangegeven. stelt voor wegens ongesteldheid van Kej.J.C. v.d.Broek ingaande 6 Oct. 193^ tot tijdelijk onuerwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan te be-| noemen HejBerendina Zeiler. stelt de vraag of arbeiders werkzaam bij de gemeente voor rekening Burgerl. Armbestuur in aanmerking komen voor uitkeering ingevolge de Ziektewet en of deze arbeiders vallen onder de In val idi^teitswet. doet het voorstel het dossier betreffen de verbouw van het perceel van den beer Kruidenier aan de Lange Bergstraat in handen te stellen van d en wethouder 0.' met verzoek de eigenaar te bewegen een nieuwe bouwaanvrage in te dienen d3ar bij rekening houdende dat de bijbouw moet worden daargesteld in dezelfde lu als de bestaande zijgevel. ordt besl 3 C O Dagteekening en volgnummer. 141

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 537