BESLISSING. besloten wordt het bestuur der Centrale Commissie voor uitzending van ÏTederlanddche kinderen te s-Gravenhage in aansluiting; aan de bouwvergunning dd. 17 .Juni no. 1/228 voorschriften tot brandbeveili ging uit te vaardigen overeenkomstig het advies van den Brandraad. ecloten wordt de ontheffing te ver- lleenen overeenkomstig het advies van der opzichter van Bouw- en TToningtoezicht. {plan b j*et algemeene stemmen wordt Ke j Zeiler Denoemd tot tijdelijk onderwijzeres .an de O.L. school aan de Beetzlaan. i>' '/lil besloten wordt de ziektewet op deze ar beiders in toepassing te brengen en om trent het plakken van zegels ingevolge d Invaliditeitswet bij den Raad van Arbeid en onderzoek in te stellen» ordt besloten. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /hl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 538