V-i 4 BESLISSING. ba bespreking van de indrukken welke {sollicitanten na het onderhoud hebben lachtergelaten wordt aan den TTethou- Ider van O.W. en den secretaris verzocht [sollicitanten in hun werkkring te gaan ■bezoeken. besloten wordt het bestuur onder dank vo Ide uitnoodiging bericht te zenden dat he {college zal worden vertegenwoordigd door Iden Burgemeester en den wethouder O.W. |(Mr. G.Deketh en A.J.C.Koenders) Jethouder Endendijk, den Secretaris, len heer G.IIospers zullen namens het ■Gemeentebestuur de lezing bijwonen onder [gebruikmaking van de gemeenschappelijke llunch. or t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 540