BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter der buurtvereeniging "2oest-Zuid" te Soest voorzitter idem Uem.Ontvanger Ant.Balhorst en A. ^ilhorst Azn. -"irkstr. Soest oiezondh. Gommiss ie JV eenendaal Saarn. 16-IO-3O 15-10-3^ 14-l°-3° KORTE INHOUD. ^e heer van Krieken,voorzitter der buu: vereeniging "Soest-Zuid" komt in de ver-| gadering ter bespreking van de volgende belangen,welke door zijne vereeniging bij het College worden voorgelegd: le. verbreeding van den onbewaakten overweg nabij de spoorweghalte "Nieuweweg" 2e. verbetering van den toestand der volgende wegen: OswendamwegGal 1 enk. Pel sweg, Ni eu weweg 3e. het maken van een "Jachthuisje ten dienste van reizigers van de autotu| dienst Amersfoort-Saarn,en wel op het gemeente-terrein Birkstraat- hoek Ferdinand Huijcklaan.De heer Krieken is van meening,dat de vereej niging "Soest-Zuid* en d e directie| der N.V. Autobusdienst wel bereid zijn in de kosten bij te dragen en noemt de bedragenrespectievelijk f 25,00 en f 50,00; 4e. het plaatsen van urinoirs in de gemeente 5e. uitbreiding der straatverlichting langs de Van Lenneplaan en Ferdi- nand nu i j c klaan Brengt in behandeling de ontwerp-ver or- dening regelende de heffing van school-| gelden. brengt in behandeling de vaststelling van het 4e suppl.kohier schoolgeldbela^ voor het jaar 1930 met een totaalbe drag van f 673,90. Zendt maandstatenboek met kasopname pe:| 15 October j1 Dringen aan op uitbreiding van de waterj leiding in de Birkstraat en verzoeken hen in kennis te willen stellen met de daaraan verbonden kosten en voorwaarden! Bericht zich te kunnen vereenigen met de ontwerp-verordening,als bedoeld in a| 21 der wet op Besmettelijke Ziekten. Zendt een overzicht van den stand van ■Van het het magazijn van O.V. per 30 Juni 193°'| en beslo tanden v king der Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 543