BESLISSING. Bij mondde van den Voorzitter wordt aan Hen Leer van Krieken te kennen gegeven, [lat het College van -Burgemeester en Sethouders de voorgedragen belangen aan een ernstig onderzoek zullen onderwerken jen lat het resultaat daarvan te zijner tijd aan de vereeniging zal worden mede- releeld. [besloten wordt het ontwerp voorloopig go keuren en daaromtrent advies in te win nen van de belastingcomrnissie. Het kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f 673,98 en zal ter invorde ring van de daarop voorkomende aanslagen in handen worden gesteld van den Gem. Ontvanger Notificatie Besloten wordt de -^ir.der Arnh.Haterl.My te verzoeken de kosten van de uitbreidir te willen opgeven. Ha ontvangst van de opgave kunnen de gebruikelijke voor waarden aan adressanten worden medege deeld. Besloten wordt de verordening ter vast stelling den Raad aan te bieden. Van het overzicht wordt kennisgenomen en besloten de bescheiden te stellen in handen van de af d.i'inancïë n,ter verwer king der ontvangen gegevens. ed te -3r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J o*. i' iJJ.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 544