'5 U)J». Urj; m 5 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. vArnh.Waterl. My j -^ir.K-euringsdieri v.waren,utrecht F) K>1ü. ver. "3.H.B.O.* Sa est st 9-10-30 110:1799 Oct.1930 rii. Kieyn '1'almalaan 6 üoest J VeenencLaal üaarn. *io of d- ingeni eur rti j skWa ter staat u trecht 26-9-3O ilo:209/ 3009 I3-IO-3O 14-10-30 I7-IO-30 30:3707 KORTE INHOUD. Bericht de kosten van uitbreiding der waterleiding in de Schoolstraat met een huisleiding van 15O mll tot een bedrag van| f 5650,00. Is van meening,dat voor deze gemeente het bepaalde bij art. 32 van het Melk- besluit jSt.bl.lfo :43 van 1929 in werking moet worden gesteld en noemt in zijn schrijven de daarvoor in aanmerking konen-I de overwegingen. Stelt de vraag of wederom een 3^al p0litif| agenten deel kunnen nemen aan en cursus Vraagt inlichtingen met betrekking tot del verdere verbreeding van de Talmalaan,vanf af Steenhofstraat tot spoorlijn. Zendt declaratiead f 177,00 voor verriciil administratieve werkzaamheden,betreffend81 de administratie van O.W. ingevolge op dracht van Burgemeester en Wethouders,dd- 13 Augustus 193O.fBesloten wordt de decDj ratie te honoreeren, zoo noodig een cre- diet aan te vragen aan den Raad. Deelt mede, dat binnen korten tijd zal worden overgegaan tot verbetEring van de bestrating door Soest en van de bestratFi Soest-Amersfoorten wel door klinkerver harding ter breedte van 5»5^ in verr?-nl hiermede verzoekt hij te doen nagaan of (j 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 545