w BESLISSING. der Alvorens hieromtrent eene beslissing te iet een lemen zal aan de Dir.der 'Taterl. liy edrag vaiBen schrijven worden gerichtwaarin ver zocht wordt te willen mededeelen of de (roor de gemeente in aanmerking komende osten niet berekend kunnen worden over en buisleiding van 100 mM,aangezien de ijdte,ad 1^0 mM wellicht is aangehouden lm doelmatig verdere uitbreiding te kun- inen tot stand brengen. Daarbij zal worden te kennen gegeven,dat het naar het oor- jdeel van het Ooilege billijk is,dat de [y voor de meer-kosten zelf de risico aan ■aardt sente Melk- «Besloten wordt art. 32 van het ITelkbe- ferking B siuit(le lid)voor deze gemeente in toe- :ijn «passing te brengen en daarop de fereisch g konen! te Koninklijke goedkeuring te vragen. jBesloten wordt overeenkomstig het advies Ivan den inspecteur van politie een 3tal lagenten tot den cursus toe te laten en |de daaraan verbonden kosten voor rekenin Ider gemeente te nemen. Besloten wordt aan adressant mede te dee len,dat van de zijde van het college bij de desbetreffende grond eigenaren op afstand van grond is aangedrongenon der toezegging van eenige concessien, doch dat tot nu toe daarbij geen resul taat is verkregen.De verzekering zal wortien gegeven,dat het college bij deze aange legenheid de volle aandacht zal schenken opdat in de naaste toekomst een behoor lijke verbreeding tot stand komt. Inmid dels wareaadressant te verzoeken pogin gen in het werk te stellen om de eigena ren te bewegen hiertoe de medewerking te verleenen. 1 Paloten wordt het oohrijvon teaemUn ^an den Dir.van u ^jnaet__jxp4rrarrrKTnauw- £eurig na te__gn-an—erf ^r~nog werken zijn rrfffnrTn'1° knT f1r"1 1 k.'.w.at.cr- Besloten wordt het schrijven te zenden kan den -Uir.0.17. met oodracht nauwkeurig ia te gaan of er nog werken zijn te ver dichten als door den Hijks,,raterstaat be- |doeld,en zoo ja,daarvan uitvoerig te Japporteerenonder bijvoeging van Kosten-- [Berekeningen. o/if ia ïl. J Jr 5 /f3 \P' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. •>- v M ctutvw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 546