BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. van hamersveld Soest Wed. R.h. .Bond uverh.personeel hoofdbestuur bond van Gein. Ambtenaren £>pz. bomw-en Woningtoezicht idem idem I3-IO-3O 14-10-30 No153/30 21-10-30 No:153/31 kabels,rioleeringenz. in den Rijksweg noodig zijn. Doet afstand van een strook grond,ter lengte van 14 M.en ter breedte van plm. 2 11,kad.gem.Soest ,in sectie C.1518,gele gen langs den Olijkeweg. verzoeken een onderhoud over de door den Raad.dd, 20 Eebr.1929 vastgestelde loon- verordening en zijn bereid hun wenschen schriftelijk kenbaar te maken. Vraagt een onderhoud met het college Biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunninhvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Rapporteert,dat Jv.d.Breemer,2warteweg hier ontheffing behoeft van het bepaalde! art. 8 der bouwerordeningin verband me| zijne plannen tot het oprichten van een schuur,op het perceel,kad.bekend alhier in sectie G,No:75 opzichter wenschtl voor dergelijke aanvragen een beslissing] van het college. rapporteertdat J.C.Swager,Vosseveldlaan alhier, in verband met een door hem ingedi] bouwplan voor een b^k van 3 woningen op een terreinaan den Eigendomweg, kad. bekend] in sectie G. 3506 ontheffing beh.-eft van het bepaalde in art. 8 der bouwverordening nij adviseert tot ontheffing, onder voorvra de,dat f 280,00 in het 'Wegenfonds wordt s tort Dagteekening volgnummer. 6 KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 547