rl Ha <yv- yï': tW ksweg BESLISSING. l,ter 'Besloten wordt den raad voor te stellen m plm, Ben hiernevensverrnelde strook grond on- L8 ,gele- I fer de gebruikelijke voorwaarden in chenking te aanvaarden. ioor den ie loon- enschen !ge gesloten wordt de adresseerende bonden ciade te deelen.dat tegen eene bespre king der verordening geen bedaar be staat,doch dat verzocht wordt de wen cellen schriftelijk mede te deelen,op dat daarna tijdig de datum kan worden bepaald voor de bestreking. Voorts zal porden medegedeeld, dat het ambtenaren reglement op den wettelijk voorgeschre ven termijn zal zijn vastgesteld. Bet onderhoud kan plaats hebben op Dinsdag 28 October a.s des n.m. om 2 uur. verzoe- ran de e vergunningen worden verleend,overeen- onstig de besluiten als bijlage hier- evens gevoegd en geboeüt onder de nrs: J1/234-I/286-I/29O-2/II9-2/I2O. irteweg a [0:1/278 wanneer aan d e voorwaarde .opgenomen in >epaalde iet besl. onth.art. 8 is voldaan, rband me )e meerderheid van het college besluit ran een ten le: dat ontheffingente verleenen alhier krachtens art. 8 der bouwveror- wenscht denigg voor ieder geval afzon- tlissing derlijk moeten en zullen worden beoordeeld ten 2e: dat de onderwerpelijke aanvrage om ontheffing van het bepaalde in art. 8 wordt verleendzonder eenige betaling voor wegverhar ding in het Vegenfonds. Vethoude hoenders verklaart zich tegen deze beslissing. eldlaan m ingedi ngen op d.bekeni eft van r ordening er voor' wordt g< lesloten wordt de ontheffing te verj.ee- .en,onder voorwaarde, dat f 230,00 in e gemeentekas wordt gestort. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \9 dUA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 548