A NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoSL van de der op .DIETSdag, den 2.8OGIOBER193 o. Tegenwoordig de heeren: MrGDeketh, Burgemeester en de heeren A..Choendersen A. JSndendij kwethouders De heer Koenders komt kort voor de sluiting ter vergadering SecretarisA*.''atericurg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den S\9 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 550