h <u S e n c o> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. u krtPt. Ur8 X U? <5t. uK U) ÓV Aanduiding van den afzender. ^ond Gem.Ambten. Afd. utrecht. Voorzitter. A.v.d.Bremer Steenhofstr^0 Soest T. Spelt Beukenlaan 15 Soest Gemeente secretaris Voorzitter. JG. Blaoper Soest VXrS h. Commissie Herv. Jeugdkerk Soest I3-IO-3O KORTE INHOUD. Up verzoek van de afdeeling komen de heeren HrUbbink en v.d.Veerd in de vergadering ter "bespreking van de door het college genomen maatregelen met "be trekking tat de dienstvervulling van den1 ambtenaar J. H. G. v.d .Voude belast met de boekhouding bij Openbare verken. Stelt voor te beskuiten aan den ambte naar J.H.G.v.d. oude,09 grond van een ingekomen geneeskundige verklaring een ziektevCElof toe te kennen tot ultimo De cember 193^ vraagt vergunning ingevolge de hin.}er. vet tot wijziging van zijn broodbakkerij] als voor tot het oprichten van een brood] en banketbakkerij in het perceel,kad. gemeente Soest, in sectie G.2535- Vraagt machtiging in afwachting op de herziening van de ve ordening op de lege; voor een politieverordening te mogen te re :enen f 1,5Ü en voor elke aanvulling daarvan f 0,40 Stelt voor in verband met het door de af ling financiën en den gemeentesecretari uitgebracht rapport terzake ziekteuitkea ring aan den arbeider Poutsina alsnog te besluiten aan dezen arbeider vanaf 4 Ju li I93O een ziekteuitkeering te verstrei ken, berekend naar f 19»55 Per week. verzoekt uitvoering te willen geven aan de met hem overeengekomen voorwaardete: zake schenking van grond. Vraagt verlof voor den verkoop van alco vrije drank in de beide benedenkamers en studiekaiaerbovengelegenvan het per" ceel,kad.Gera.Soest in sectie h. 1829»^" selijk gemerkt Vredehofstraat 15» Ur$ 0, Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 551