?/Ji BESLISSING. ïen de 'd in de de door t met te lg van den| it met de 1 ambte- ran een 'ing een ultimo Del ^inder- |Van de gehouden "besprekingen is een (afzonderlijk rapport samengesteld,het- Lelk hiernevens als "bijlage is ge- Ivoegd. Iwordt "besloten. de vergunning wordt verleendnadat aan >d"bakkerijB(je wettelijke voorschriften is voldaan. een broo ;1 ,kad. 5- idem op de «Besloten wordt zoowel voor de aolitie- p de legeHverordeningen maximum f 15U en voor mogen oe-«^e aanvuiiingen daarvan f 0,4Ü te be vuiling |rekenen. oor de ecretaril kteuitkes lsnog te naf 4 Ju-I verstrei| week. Vordt besloten. even aanl aarde te:l van alco'nj kamers het per-| l829»"^aa 3esloten wordt aan a ressant te berich ten ,dat aan 0,1. opdracht is gegeven de voorwaarde in de overeenkomst van schenking omschreven, volledig uit te voeren. Voorts zal aan 0.?V. opdracht worden ge- teven als boven,onder mededeeling,dat de daaraan verbonden kosten bestreden kunnen worden uit den post "Onderhoud 'egen" Gewone Uitgaven, met opdracht dat wanneer bij de uitvoering mochtb blij ken,dat afgeweken w rdt van de voorwaarden, hiervan kennis dient ge- jgeven te worden aan het College. langezien aan e wettelijke voorschrif ten is voldaan, wordt het verlof ver leend overeenkomstig het besluit als bijlage hiernevens gevoegd. *~oJl 1/ xJ^l -fcX® U, itS i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 552