1 uy uy. s s "o lArdj, Un BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. knJI o. u,j- uijy MC11,. Aanduiding van den afzender. Opzichter bouw-en woning toezicht. MejJ.C.v.d. hroek,onderw. 0.L.school 3eetzlaan. Verificatie bureau. i-nsn. v.d. volksg zondheid 3.3.'.Ve Driebergen. Commissie Onder zoek Openbare werken. 15-10-30 9-9-3° Mo:2133. ntink 25-10-3° J. Uo ester Schoutenk.weg 29. W. hofman Spoorstr.29 Soest L,j? v.Dooremalefi arch.hlaricum. 2-10-30 I8-IÜ-3O KORTE INHOUD. Biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunningvergezeld van de noodige adviezen.en teekeningen. Verzoekt vanaf 6 October j .1.ziekteverlof Zendt rapport betreffende controle der jaj stukken over 1923 en 1929 der R.K.Toning- bouwvereeniging ',kJt. Joseph". Zendt een concept-wijziging bouwverorde- I ning met betrekking tot bewoningsvoorschrij ten,welk ontwerp als leiddraad voor de her] ziening der bouwerordening ware te bezig®] Geeft het college in overweging aan den opzichter van bouw-en woningtoezicht op dracht te geven de wijziging van de bouw verordening voor te bereiden,alsmede de kantoorurenvoorzoover deze voor het pu bliek geopend zijn te wijzigen. Verzoekt in verband met zijn voornemen om| op perceelsectie D.l897»SeleSen aan den -flasweg een woning te bouwen, onthef Zing van het bepaalde bij art. 8 der bouwveror-J deningalsmede als rooilijn aan te nemen 5 li. in plaats van 8 11. aan den grens vanj den weg. Door A.Brouwerarchitect alhier wordt na mens V. Hofman ontheffing gevraagd van het] bepaalde bij art. 14 der bouwverordening» noodig voor het oprichten eener garage,op het terreinsectie H.32O6 aan de Gpoorstr. Verzoekt ontheffing van het bepaalde bij a 8 der bouwverordening,in verband met zijn voornemen tot het bouwen van IC dubbele woningen op een terrein a.d.Ki.h'ngendaal- weg,in sectie G. 2l8l, I <D 3 G 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 553