Y imtf J/' yz u>. ij lij. 4U- BESLISSING. Ie vergunningen worden verleend,overeen- (omstig de besluiten als bijlage hier nevens gevoegd,onder de nrs: 1/237-1^288-1/289 en 1/420. lordt verleend. lan het rapport wordt kennisgenomen en Jesloten aan het best.der Honingb.Ver |e opmerkingen door te zenden,welke loor het bureau voor verificatie in het [apport tot uiting zijn gebracht. lesloten wordt de stukken te zenden lan den opzichter van bouw-en woning toezicht ip grond van de mededee _ing van den lethouder van O.W. zal aan d e Commissie porden geantwoorddat ongeveer 14dagen geleden aan den opzichter van bouw-en poningtoezicht door den wethouder op- pacht is gegeven als door de Commissie bedoeld. Imtrent de wijziging der kantooruren, pal aan den wethouder advies worden ge haagd peslQten wordt aan adressant te berich ten,dat S:«xdK35XxaKKxR3^dxxaxigx»isi±E pESZlijH bij het College het voornemen bestaat bij het verleenen van onthef fing,bedoeld in art. 8 der bouwverorde- Eng,behalve de gewone bepalingen,als ladere eisch op te nemen,dat sëHgxjspsiwt- fi j JPQSPPexbBSJötSX X £RXX^3txg*K8 J£®&x i de voorgevel van het op te richten |eöouw zal worden, geolaatst 13 M uit het hart van den Txasweg. Jesloten wordt de ontheffing te verlee- Jen overeenkomstig de voorwaarden,opge- lomen in het rapport van den opz.van [ouw-en woningtoezicht,dd. 20 Oct.1930 15/35' psloten wordt afwijzend op het ver hek te beschikken, op grond van de over hging,dat voor het bouwen a .d .-NI .Engen- halweg slechts vergunning zal worden Jerleend,wanneer de geheele weg over de folie lengte^ter breedte van 10 1,1.aan Te gemeente in eigendom is-of wordt hergedragen. tl4^ iS -&JL& Jl I' V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -V: V (aA o AANMERKINGEN. C; fa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 554