"3 u33 s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gezondheidscom missie 3aarn. Urtj6. lATIjïï. \Uro. 11 o i- 1101. IG>V lö*t C. Renes,Soest Ver. tot verspr. der H.Schrift. Amsterdam. Ver. "Hulp bij JNood" Soest. Personeel der Zondagsscholen Soest. Dir.O.V. D i rO .T Bewoners Koud- ho ornweg Ver.. "Soesterb. Bloei" 15-10-30 6-IO-3O 8-IC-3O 20-10-30 24-IO-3O 21-lu-30 34/6/2 Rapporteert een ingekomen klacht inzake overlast, elke ondervonden wordt van de beerput van perceel Julianastraat 3a eigenaar D.J.v.d.Broek,Koninginnelaan 8}, Vraagt vergunning voor een geldinzame ling,ter bestrijding van ie door hem gel; den schade wegens het verdrinken van een koe. Vraagt vergunning tot het houden van een 1 collecte op 20 November a.s. Vraagt vergunning tot het houden van een bazar en verlotingten behoeve van het kleedingf ;nds van het Sanatorium "Zonne gloren",te Soest. Vraagt vergunning voor het houden der jaarlijksche Kerstcollecte. Zendt lijst van personen,die niet vol daan hebben aan de Najaarsschouw 21-10-30 No78/30/34 9-IO-3O Bewoners Korte j weg. 16-IO-3O Deelt mede,dat de kosten van vervoer per ziekenauto van den patiënt L.Elders en de patiënt voor rekening van den heer Landweerhebben bedragenrespectievelijk f 2,7° en f 1,05. Tevens verzoekt de Di recteur de K.É. prijs vast te stellen op f 0,15. Verzoeken den Raad verbetering van den Koudhoornweg met sintelverharding. De Dij van u.W. adviseert in zijn rapport van 2i October I93O,No:23/17/l een sintel verharding aan te brengen en begroot de kosten op f 605,00. Zendt een adres van bewoners a.d.Verl. Postweg, met verzoek uitbreiding van de straatverlichting. Door 0.'7. wordt geadvi seerd 3 lampen aan te brengen. Verzoeken uitbreiding der straatverlich ting. De Dir.van O.T. adviseert ,dd27 Co fcober 193u»24/l3/2 tot uitbreiding met 1 o verhangend e lamp 4J 3 C GD "O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 555