V iA ,i,A v n van een van BESLISSING. 3esloten wordt overeenkomstig het ad- Ivies van bouw-en woningtoezicht den' (eigenaar aan te schrijven binnen 14- Idagen voorzieningen te treffen,als ■in het rap )ort zijn omschreven. besloten wordt de vergunning te weige- n van eer. Br en. n van eer.MJe vergunning wordt verleend. m een H het Hde vergunning wordt verleend, |De vergunning wordt verleend. IBesloten wordt de overtreders aan te schrijven alsnog aan de verplichting te voldoen, binnen 14 dagen na dagteeke- Ining der aanschrijving. |3esloten wordt de bedragen,ad f 2,7U Jen f 1,05 in te vorderen en de K.M. (prijs vast te stellen op f 0,15. Beslaten wordt aan den Raadhet voorstel te doen gunstig op het verzoek van adressanten te beschikken en daarvoor 'een crediet toe te staan,ad f 605,00 te dekken uit de gewone middelen der i gemeente. Omtrent dit voorstel zal in middels het advies der Commissie O.W. worden ingewonnen. Besloten wordt adressante te berichten dat tot uitbreiding der straatverlich ting zal worden overgegaan met 3 lampen, hiertoe opdracht te geven aan O.W. Gesloten wordt adressanten te berichten Idat ibet uitbreiding der straatverlich ting 1 lamp zal worden overgegaan. Hiertoe opdracht te geven aan 0.?/. kM ll'SX. J J l-jlr te\l li b V t Ute >A *4^. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. |h faittxxXv~ j J V «v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 556