1- 3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o I Urft. IU 11 AO. I 11 lux Iii3. Aanduiding van den afzender. van Kooijen Kostverl.weg 41: Gein. secretaris. Ar. Th. Kaedt. MejZeiler, te Baarn. 13-10-30 26-IO-3O wethouder Onderwijs Gemeentesecretari H. C.Doorman en v.Veere. W. Veenendaal Ambtenaar b.d. G enBaarn Voorzi tter s KORTE INHOUD. Verzoekt den Raad een andere stort^laats aan te wijzen voor het vuil,dat in de ge^ej te wordt opgehaald en indien dit niet on middellijk kan geschieden hiermede bij de eerstvolgende aanbesteding van het ophalen! van het vuilnis rekening mede te willen hou) den. Deelt mede,dat O.van Dijk, (vuilnisman)ver- zocht heeft 2 K.M. 3 compost te kunnen ver-j koopen aan den arbeider Berendsen,Verl. Ta| malaan. Doet in overle^ met den 'Secretaris een schriftelijk voorstelbetreffende de werk wijze van de Oommissie,inzake grondverkoap.|| (Commissie Grondbedrijf). Verzoektingaande 29 October a.s, eervol orf als tijdelijk onderwijzeres aan de O.L. school a.d.Beetzlaan. Stelt voor aan den heer J.B.v.Dorp,met in gang van 1 1'Tovember 193u eervol ontslag tel verleenèn als tijdelijk onderwijzer aan de openbare U.L. 0. schoolalhier zulks wegensj infunctietreding van den heer J.v.d.'Tal. Vraagt machtiging om ingeval van noodzake-| lijkheid voor het typwerk een tijdelijke kracht te mogen aanstellen. -Nomen namens de OommissieInzake het opriclj ten van een zweminrichting in de vergade ring, zulks in aansluiting ïSSlb de gevoerdel besprekingenmèt de commissie op 24 Octoberj J.l*. Aomt in de vergaderingter besoreking van eenige aangelegenhedenterzake administratie van Openbare werken. 1 telt voor de navolgende pensioensgrond slagen vast te stellen: Mej J. C. v.d.-^roek, ing. 1 Aug.1930 op f 2 4 55.- ke0 .A.G-.Koopmans, ing. 1 Aug.1930,op f 15"A. Lej .H.A.C.Oosterhofing.1 Aug.1930 1562.-|| Lej.A.S.Rupp,ing.1 Sept.1930,op f 1677,- P. Stuurman, ing. 1 Art.1930,op f 2484,- H.Ï.W.Eloemendaal,ing.1 Art.1930,opf 2024, J.R.van t Hof,ing.1 0ct.l930,op f 1294,- Llevr.J.ae Rui ter-Kraai j kamp, ing. 1 kei 193° op f 1875,- kej .A.G.Koopman, ing. 1 Jan. 1930, op f l351>'j| fcfordt be 3 C cc 110 I I I 0 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 557