A fy Hjr, ~v a B E S L I S S I N G. besloten wordt het adres den Raad aan |te bieden met voorstel aan adressant [te berichtendat bij de te houden aan besteding zoo mogelijk rekening zal borden gehouden met den wensch van |a ressant. besloten-wordt 2 KM3 compost te verkon den aan C.van ijk, tegen betaling van C,5U per K.M*3« Dit bedrag,zijnde |f l,oo te storten bij den Gein. Ontvan- ber. besloten wordt het voorstel in handen te stellen van den wethoudermet ver hoek hieromtrent zijn rneening kenbaar 1 te maken. |Het ontslag wordt verleendingaande 29 lOctober a.s. ïtslag te||,,or,dt besloten, ;r aan de :s wegens d.'Tal. loodzake- pe machtiging wordt verleend. Ontrent deze conferentie wordt verwe zen naar de afzonderlijke aanteeke- ningen als bijlage dezer notulen in het doosier opgenomen. Geae besprekingen zijn vastgelegd in ansluiting aan die, gevoerd door de fd.Utrecht van den lied. bond van emeenteambtenaren en opgelegd in het iesbetreffend dossier. kldus vastgesteld. \TtSlf 1/ v" ~J 1% Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V c^A cLuJt AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 558