J0U. /ud, "V \S*f emi ng van sgstgeest .jke icracj jming en latsinysbu inf ormee- ïwezig aij BESLISSING. adat omtrent deae aangelegenheid met de [derzoekcommissie 0.7. op 31 October .1, tijdens een korte bespreking hierom trent overleg is gepleegd, wordt thans be toten bij genoemd buream de inlichtingen Ie vragen,onder opgave,dat als eisch ge beld wordt bekendheid met wegenaanleg, e. van opmetingen en waterpassingen alles wat daarmede verband houdt. De ctie zal voorloopig tijdelijk zijn, lerwijl het salaris zal bepaald worden jp f 175,00 ad f 200,0<-> per maand. je verzoe-llje vergunningen worden verleend overeen- Ld van deljomstig de besluiten als bijlage hierne- 1. Iijens gevoegd, t.w. de nrs: 291-1/293-2/lll-en 2/123. sen aanzien van het verzoek om bouw- jergunning van B'.v.d.Bosch wordt overeen- nstig het rapport van den opzichter ld. 3d October j l.Uo 155/37 ontheffing lerleend van het bepaalde bij art. 14 sub Ider bouwverordening. Tegexijk met deze ÏCfr.theffing wordt de bouwvergunning ver send overeenkomstig het besluit No:2/122 ;oegekend^ sen •enPrs-''0^en wor<i'fc de stukken te voegen bij aeenteT |ie bijlagen tot de Begrooting 1931j°nder dedeeling aan den Raad, dat het Co 11e- van B.en V. geen vrijheid kan vinden |et bedrag der in de begrooting geraam- e vergoeding te verhoogen. 1 tot uitwelezen de terzake gevoerde correspon dentie, wordt besloten den Raad voor te •tellen te besluiten tot uitbreiding der laterleiding vanaf de Eigendomweg tot de Ichool met den Bijbel te Hees en de jaar- [ijksche garantie, bedragende gedurende ■ar 15/ van f 5650,00 of f 847,00 ge- leel voor reuening der gemeente te nemen b grond van het feit,dat het water in |ie omgeving ondeugdelijk is voor ge- |ruik en het belang van de volksgezond- i«id deze uitgave voor de gemeente wet- gt. Ook de veiligheid van personen en iederen z±j8 met deze uitbreiding ge- pt, aangezien het in de bedoeling ligt P de nieuwe buisleiding eenige brandkra Pn te plaatsen. telephoniscb door den Secretaris behandeld op 5 dezer,Het bureau zal 6 dezer be richt zenden Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 562