"o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. UK?. Oir. Arnh. Water-I leiding My l//d A. Brouwer O' i architect li U. Voorzitter, UXD J. van Haay Soest I3-IO-30 8-IO-3O HU. e. Swager II 11) Voorzitter. Bericht,dat de uitbreiding der waterleidj in de Birkstraatvanaf de bestaande leien] bij de Bartolottilaan tot de grens van Amersfoort een uitgave vergt/f van f I3234] Verzoekt namens zijn vader P. Brouwer j te willen mededeelen of tfiegestaan kan worden dat terzijde van een bestaande boerderij sectie A. No:427» gelegen aan het Eerkpad een woonhuis kan worden ge- sticht, zonder dat tusschen het te bou-ven| huis en de bestaande boerderij 5 E. tus- schenruimte blijft bestaan. Stelt voor alsnog het besluit te nemen waarbij aan H.A. Vos eervol ontslag wordt| verleend als los werlcraan in dienst der g£ meente en te bepalen,dat dit ontslag wordt| geacht te zijn ingegaan 19 October 1924. Verzoekt vrijstelling van verschuldigde leges voor een derde bouwplanterzake ver! bouwing zijner garage, Be opzichter van ol en Woningtoezicht adviseert dato 23 OctoM 193^ 178/5 tèt terugbetaling van f 3>:| betaald voor de bouwaanvrage van 2ö Nov. 1929,heg.No 101/43. Verzoekt terugbetaling van betaalde leges ad f 225®voldaan voor zijn bouwplan aan den Eigendomweg. Be opz.van bouw-en nin^toezicht adviseert afwijzend. Stelt voor aan den Baad mede te deelen,h het Skilege bereid is het Reglement voor 1 Burgerlijk Armbestuur te herzien,door in het vervolg te spreken van Maatschappelijk Hulpbetoon, Beze mededeeling zal gepaard gaan met aanbieding van eenige reglementenl van Burgerlijke instellingen van JTaatschsi pelijk hulpbetoon, "'aaruit blijkt,dat een f bloote naamsverandering ook andere conseW| ties medebrengtwelke echter niet direct zijn te overzien. Aan den Raad zal worden! verzocht Burgemeester en Wethouders niet t| willen binden aan een termijn,binnen deze aangelegenheid zal moeten zijn herziel van de zijde van het College zal hierointr6! de toezegging worden gedaanspoedig met voorstellen bij den Raad te zullen komen <a a 3 G 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 563