Uy. A BESLISSING. 3esloten wordt aan adressanten A. ïïil- feiorst e.a. mede te deelen, dat tot uit breiding kan worden overgegaanwanneer In^fo der aanlegkosten aan de gemeente ■wordt gegarandeerd aan waterafname. Ket het oog op vernieuwing van het eg- Kek van den rijksstraatweg Soest- Amers- IfoortjW.o. de hermen zullen worden be- lbrePen> vrordt zoo spoedig mogelijk be slissing van adressanten ingewacht. |:Tet terzijdestelling van het advies Ivan den opzichter van houw-en woning- |toezicht,dd. 20 Octoher I93O ,ïTo179/5 [wordt besloten aan adressant te berich- jten, dat niet kan worden toegestaan ter laatse eenwwning te stichten op de wij- se als door hem bedoeld., aangezien de {bouwverordening daartoe geen bevoegd- Iheid geeft. rVordt besloten. '.angezien de vergunning tot bouwen eener Ischuur bij besluit van burgemeester en pethouders dd. 10 December 1929 is ge weigerd, wordt besloten de daarvoor in |de gemeentekas gestorte leges,ad f 3>°° terug te betalen. IBesloten wordt adressant te berichten dab geen termen aanwezig zijn zijn ver zoek in te willigen, aangezien fmmm bouwvergunning is verleend. Overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. Van de Gemeentebesturen van Hilversum- bussum, Amersfoort Zeist zal verzoc ;t berden op welke wijze de aruenverzorgir aldaar is geregeld en zoo een burger lijke Instelling van Maatschappelijk nulpbetoon bestaat ,zulken de desbe treffende reglementen gaarne worden tegemoetgezien. f cc l'' uJ A;.' jL 92 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het 5tuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -*2U*S,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 564