BESLISSING. 3esloten wordt mede te deelen,dat de kosten dezer verbetering worden ge raamd op f 40000,00, een bedrag^aoor de gemeente momenteel niet kan worden gedragen,Aangezien de weg naar het oordeel van het College gebruikt wordt door het Bijk en de Provincieoverweegt bet bij die lichamen stappen te doen op tot verbetering van den weg te gera ken. Alvorens op deze zaak verder in te gaan,wordt besloten aan het Gein. 3estui. van Baarn een afschrift te zenden van het schrijven van Ged. Staten als hiernevens bedoeld,met verzoek te wil len inededeelen wanneer de Burgemeester en de Secretaris ter verdere besirekin- gen dezer zaak zouden kunnen worden ontvangen. Besloten wordt aan het Bestuur van het '7a ter schap het "Soesterveen" een schrij ven te richten,waarb j wordt medege deeld, dat het College heeft kennis ge nomen van de gevoerde correspondentie tusschen het Bestuur voornoemd en de led. Staten en dat uit een en ander wordt geconcludeerd, dat het waterschap «Soesterveen zal moeten overgaan tot verbetering der afwatering» Indien het Bestuur diezelfde meening is toegedaan en dus plannen beraamd het benoodigde ^erk te onderriemen, wordt verzocht te willen bevorderendat de werkzaamheden spoedig een aanvang kunnen nemen, "'aardoor een werkverruiming ontstaat en vele grondarbeiders in de a.s Win terperiode tewerk gesteld zouden kun nen worden. "7anneer spoedig met het ''erk wordt begonnen en deze werken ge heel woréanuitgevoerd door of vanwege het 'ïaterschapzonder dat van Gemeente wege daarbij eenige hulp wordt verleenq, zijn Burgemeester en Wethouders voor nemens den Baad voor te stellen uit de gemeentekas in de kosten bij te dragen onder nader te stellen voorwaarden, doch onder de bepaling,dat 100^ ge schikte arbeiderswoonachtig in deze gemeente en betrokken door tusschen- komst van de Arbeidsbeurs bij de uitvoe ring van het ,-<erk worden tewerk gesteld M u(aH. L4 Jt «uLeUiXwiK HAy Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /it i—i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 566