x3- 1 xC S e "o ui: 111^. H 30. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Afd. "Soest" v.d A.B.T.B. Best. Ver. voor -1- luimveeteelt 2/-IU-3O van -Uoorn. Soest 3-n-3u yer."Soest Vooruit" vezondheidscora- missie 13W"1^~3^ 11 IjL i «JJ v. Schadewi j k li 31. J.J. Meurs Oo zO7 II3H. Joh.v.d.3reemer Soest Vraagt subsidie uit de gemeentekasnu BJeslotei van gemeentewege geen kosteloos verwarm» en verlicht lokaal ter har er besehi I wordt gesteld. Vraagt beschikb arstelling van een schoollokaal der 0.1. school Kerkebuurt, Boet afstand van zijn bij besluit van B.en v*dd. 7 Januari I93O >B° :1130 ver leende verlof tot verkoop van alcoholhoJ dende dranken anderen dan sterke drank in het perceel, Birkstraat l^,kad. be kend alhier in sectie 0. Ho:i357« Bericht garant te willen zijn voor een bedrag van f 4-00,00, zijnde de kosten van een in te stellen bodemonderzoek, voor een eventueel op te richten zwemiïi-| richting. Adviseert de eigenaar van de woning Bosstraat 65 aan te schrijven de V.C. leiding te herstellen en te verbeteren Verzoekt een volledige afrekening te mo gen ontvangen omtrent de werkzaamheden verricht door de gemeente bij den aanleül der Hartmanlaanalsmede overdracht van de gronden. Adviseert tot verbetering van de vertil" ding Ni euwesteeg-B. C.Kuijperstraatkos ten f 863,00. Verzoekt de vastgestelde legesverschudj digd voor fie bouwvergunning,dd. 21 Octotj j.l. nader vast te stellen naar eene kosten van f 800,00. f 50,0' beslote: [verward. ■VereenL [avond i: ie navo jle. dat van |2e. dat ple sch van beslote IDoorn s ïfotif i Overeen zondhei een aan Beslote ven een zenden te zend zal aan omtrent de over den pri 13eslote te bren Izich da Geslote band en ter afd |sant le oouwko s zal de 4J 3 G 03 nlii. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 567