voor een kosten erzoek, en zwemiirf BESLISSING. fdesloten wordt den Raad voor te stellen f JOjOO subsidie te verleenen. Ilesloten wordt kosteloos een verlicht er lyerwardm lokaal ter beschikking van de JYereeniging te stellen gedurende een lavond in de week van 6;i-9/Z uur, onder ]de navolgende voorwaarde»: ledat de cursus staat onder leiding van den heer Lieshout; 12edat omtrent den avond overleg ge pleegd wordt met het hoofd der school en met de turnclub,die reeds van het lokaal gebruik maakt. «Besloten wordt het ten name van r.van IDoorn staand verlof in te trekken. notificatie. I Overeen omstig het advies van de Ge zondheidscommissie wordt besloten een aanschrijving te richten. 'Besloten wordt aan 0.71. opdracht te ge ven eene volledige afrekening in te zenden en de voorbereidingsstukken in te zenden voor grondoverdracht. Tevens zal aan 0.7/. advies gevraagd worden omtrent overname door de gemeente van de overgebleven l6 a I7OOO steenenteger den prijs van f 24,00 per 1000. Besloten wordt deze verbetering tot stand te brengen,wanneer de Commissie van 0.77. [zich daarmede kan vereenigeri. Gesloten wordt deze aangelegenheid in 'banden te stellen van den wethouder ter afdoeningonder bepaling,dat adres- bant leges verschuldigd is naar de werkelijke bouwkosten, ^eze werkelijke bouwkosten zal de wethoudet nagaan. -/V 10h. yiS U-.i&tP2-// V- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E U-cxX. tV'cOccGw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 568