Vl). imü. a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. I Ibif. II Upz. Bouw-en Wo ningtoezicht Wethouder u. f, liVT J J Ileurs uqz. O.W, 4-11-30 153/36 llvJV Bond van BedrijTi autohouders in .Nederland. Ver. V.V.V. "3oesterb.bloei likt. J. Rademaker e.a.j Soest J. Lightendahl Soest 20-8-30 25-10-30 15-10-30 Geslote len zon loch on ■q van Langs d laarop ioet dl Bericht dat ''"e j T.C.Doeser te Utrehht ontheffing behoeft van het bepaalde bij| art. 8 de bouwverordening voor het op- richten van een houten Zomerhuisje op een terrein aan den Verl.Schoolweg. De opzichter adviseert de ontheffing tel verleenen zonder betaling in het VVeg8p.-| f onds. Doet het voorstel over te gaan tot het| nemen eener beslissing inzake overtre ding van de bouwverordening door G. Stal rinK} uitv.erder voorBD. Kruidenier, Lange Bergstraat alhier, bij het verbotil wen van een villa, op het kadastrale pel ceel,sectie H.lIo:4227. |3eslot'« Vraagt machtiging de kamers en kantoor-Hhet vei ruimten te voorzien van trekgordijnen, kostende f 158,00. Doen het verzoek toe te treden als lid van den Bond. Verzoekt den raad een regeling te treff van de wat er voorziening te Soesterberg. De vereeriiging verlangt het minst naar een overeenkomst met de Arnh. 7aterl.--y zooals die voor het overige ged.elte der gemeente Soest is gesloten. Brengen bezwaar in bij den Rnad tegen het plaatsen van een houten schutting ter hoogte van 2 M binnen de rooilijn van perceelplaatselijk gemerkt Eiken- hor stweg 14. Vraagt aan den Raad vergunning tot het rooien van een boom,staande voor zijn perceel Soesterbstraat 15. 3 C J03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 569