3- r BESLISSING. te Utrehhtl spaalde or het op. ïuisje 0*0 Dolweg. theffing tel het Wegen.l in tot hetj j overtre- Loor G. Stal .denier het verbot! lastrale oei «Gesloten wordt de ontheffing te verlee- r;en zonder "betaling in het Wegenfonds, loch onder voorwaarde, dat de oppervlak te van het terrein, zijnde breed 3^ Langs den weg en 100 M diep zoolang iaarop net Zomerhuisje is geplaatst tioet blijven bestaan. lesljten wordt, zoowel G. Starink als |den eigenaar 3.D. Kruidenier voornoemd tan te schrijven binnen een maand na [uitreiking der aanschrijving het in stri net de verleende bouwvergunning daarge- [stelde bouwwerk af te breken. ■Besloten wordt tot aankoop over te gaan Jen eventueel het benoodigde crediet bij ld en Raad aan te vragen. ■Beslot-en wordt te berichten, d$t niet op m kantoor-BIhet verzoek kan worden ingegaan ordi jnen n als lid 1 5 te treffl ssterberg. inst naar Jaterl.Ly 3d..-elte 1. id tegen ihutting rooilijn ct Eiken- j tot het >or zijn jd pesloten wurdt de reeds gereed liggende ■verordening tot wijziging der concessie voorwaarden aan den Raad ter vaststelling aan te bieden. Besloten wordt aan den Raad de gevoerde 1 corresjondentie en stukken te dezer za- ize over te leggen en mede te deelen,dat naar het oordeel van het college de thanfc geldende bouwverordening niet verbiedt jeene schutting te plaatsen op de wijze [als door den eigenaar ter plaatse is daarge s t e ldf e v0 nrllri besloten wordt aan den Raad het verzoek [voor te brengendoch te verzoeken deze aangelegenheid ter afdoening in handen te stellen van Burgemeester en 7/ethou- iers.Tevens zal in de voordracht tot leze zaak aan den Raad machtiging wor- [ien gevraagd zaken als de onderwerpe- üjke in het vervolg onmiddellijk te kunnen afdoen. advies AANMERKINGEN. .M u 13 - V t/C 5~H Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V- (L$cLzJL X-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 570