7 V NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoSS. van de der op Dins dag, den 11 November 19^0 Tegenwoordig de heeren: '"T ekethBurgeine ester A.J.C.Koenders en A»Endendijk,wethouders SecretarisJ.G.A.Batenburg ,S Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 574