t, img. S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. i ihk. I ihf' 11 4 1141. I4(P. 1/ ST>, II Si. l/fl. Voorzitter Vereeniging Voklsondcrwijs afd.Soest du rgArmbe s tuur Bestuur Ver.Een 'school m/d Bijt»' Soest idem el idem Voorzitter Hoofd O.L.School Kerkebuurt Commissie belas tingzaken 24 0ct.f3C 3 Nov.1930 3 Not.'30 29 Oct '30 28 Oct.'30 11 1TOVD30 30 Oct.'30 Stelt voor den Raad een ontwerp-besluil ter vaststelling aan te bieden waarbij tot 1 Januari 1937 van week tot weekJ den verhuurd vier noodwoningenstaande aan den ^iekslooterweg oostzijde. Verzoekt den Raad de leertijden van de OiDenbare scholen op dezelfde wijze te regelen als voor de andere scholen is vastgesteld Zendt bericht op schrijven van 14 Oct. j.1.inzake ontslag-aanvrage van den heer Casteleijn als lid van het dur&. Armbestuur. Verzoekt den Raad medewerking te verle nen tot het aanbrengen van een riolee-l ring voor afvoer van het hemelwater vanl de speelplaats,behoorende bij de school a/d Spoorstraat. Verzoekt den Raad medewerking inzake meubileering van het vijfde lokaal a/d| school Driehoeksweg. Verzoekt medewerking inzake uitbreidin van de school te Hees. Stelt aan de orde de benoeming van eenI tijdelijk onderwijzeres aan de 0.£.sctoj Beetzlaan. Brengt advies uit inzaKe benoeming vai een onderwijzer aan de 0.1.school Ker buurt door inzending van de volgende ontwerp-voordracht 1J.P.IIoek te Sommelsdijk 2.A.Verjaal te Kortgene 3.J.Smis te Heemstede Zendt advies terzake een ontwerp-ver- ordening tot heffing van een aanlegbeEj ting u 3 C CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 575