an 14 Oct.| van den het Bur&, BESLISSING hordt besloten. g inzage lokaal a/dl uitbreidin ng van een I ie O.schil Besloten wordt den Raad gemotiveerd voor te stellen niet op het verzoek in te gaan.De ontwerp-voordracht wordt goedgekeurd. [Besloten wordt zoowel het schrijven als het nadir r ingekomen schrijven van den |heer Castelaijn aan den Raad over te leggen,met voorstel het gevraagde ont slag te verleenen.Tevens zal ter benoe ming van een opvolger de reeds aan den Raad aangeboden voordracht opnieuw wor- rden aangeboden. [Aan den Raad zalvorden voorgesteld ten 'aanzien van deze aanvrage de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen- idem Inmiddels zal aan het sdhoolbestuur ver zocht worden een lijst in te zenden ver hield ende de benoodigdhedenalsmede de [gespecificeerde kosten daarvan. Aan den Raadzal worden voorgesteld ten laanzien van deze aanvrage de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Met algemeene stemmen wordt tot tijdelij [onderwijzeres benoemd Mej.Maria Johanna Sophia van Hellenberg Hubar te Hilversmm. Te bepalen dat deze benoeming wordt geacl [te zijn ingegaan op 29 Oct.1930. besloten wordt nevenvermelde voordracht den Raad aan te bieden,wanneer de In specteur van het L.O.zich daarmede zal hebben vereenigd. Met het advies der commissie kan de ver gadering zich vereenigen.Besloten wordt ie ontwerp-verordeningen tot heffing en invorderingmet inachtneming van het ad- fries der commissieden Raad der vaststel ling aan te bieden. ^4' vpc 1 J A z i A Mi-V. ^A' U,fo \_Af A ké h j A/jp s AANMERKINGEN. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. L9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 576