L - w 0 s "o Itfh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Mr.A.J.van Vessem Utrecht IIfH' Centraal Bureau voor Verificatie s Gravenhage 4 Nov.'30 KORTE INHOUD. Vraagt de medewerking van het Gemeentebe- fceslote stuur tot overplaatsing van den krankzinniMiieentei" B.Hinderdael vanuit her rijkskrankzinnigenSnedege" gesticht te woensel naar het gesticht -il-f lem Arntzhoeve te den Dolder» 1/fS l H. lïl B.Hilhorst Opzichter Bouw- wn Woningtoezicht idem Gedep.Staten Zendt rapport terzake controle gem-rekeni 1929. Verzoekt vermindering en terugbetaling vaal de naar zijn oordeel te veel betaalde lege| j voldaan voor eene bouwvergunningreg.no 1 126 van 1930* ^e opzichter van bouw- en woningtoezicht! adviseert afwijzend op het verzoek te be- schikken(rapport 4 ITov,1930)no I67/I26) Biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van teekeningen en advies. Rapporteert het resultaat van een door hen] gehouden onderzoek naar den toestand van da kapconstructie aah het schoolgebouw aan del Postweg te Soesterberg.Uit het rapport blij| dat de toestand van het schoolgebouw drin gende voorziening eischt in verband met het dreigend gevaar van instorting 27 Oct.1930 2e afd 2863/1564 Jeslote [e genie Ivereen ter Bou tfwijze Vestigen in verband met de klacht van N.van Dijk over verontreiniging van de slottl langs ddn Hoorderweg nogmaals de aandacht op de wenschelijkheid van doortrekking van de in de wegsloot uitmondende rioleering naar de Praamgracht.Zij geven in overweging voor uitmonding in de Praamgracht overleg te plegen met het bestuur van het water schap *d Pijnenburgergrift n. 3 G a> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 577