yt- jk^. BESLISSING. uneentebe- Besloten wordt te berichten dat van ge- krankzinniBasentewege tot overplaatsing zal vorder inkzinnigenMedègewerkt 3ticht '17ii-i jem-rekeniu öesloten wordt het rapport te voegen "bi,; te gemeente-rekening 1929* en ol 1J ïtaling van!B)vereenkomstig het advies van den opzich maalde legeBter Bouw- en woningtoezicht wordt beslot reg.no ■fwijzend op het verzoek te beschikken. .ngtoezichtP >ek te be- .67/126) rzoek om Se vergunning wordt verleend overeenkom- ikeningen Bstig het besluit,hiernevens als bijlage jevoegd#onder no 1/294 n door hemjBesloten wordt onmiddellijk aan het schc tand van diBestuur een afschrift van het rapport ouw aan deiBran den opzichter van bouw- en woning- apoort blijBtoezicht toe te zenden,en te verzoeken bouw drin-Binnen 8 dagen na ontvangst van dat schr and met Ben de noodige plannen tot verbetering ng Bln te dienen.Tevens wordt staande de vergadering aan den opzichter opdracht |gegeven( telefonisch)zich morgen naar de school te begeventeneinde in overleg |net het bestuur voorloopige maatregelen te treffen. acht van Blvorens met het bestuur van het water van de slooBchap "*de Pijnenburgergrift* overleg te aandacht Bplegen,zal de oorzaak van de verontreini ekking vanBing door de wasscherij van W.J.Kuijer oleering Boeten zijn weggenomen.Op grond daarvan overwegiojBvordt besloten aan den opzichter van overleg Bouw- en woningtoezicht opdracht te water- ^geven spoedig advies uit te brengen inzajke verbetering en zuivering van het werkwa terafkomstig uit de wasscherij. 'd'evens zal aan den opzichter worden op gedragen bij B.en W, advies in te levereh omtrent de afvoer van faecalien en huisbloudwa terafkomstig van de woningen langs den peuvelwegwelke afvoer thans geschiedt door de open slootengelegen achter de raming en. Omtrent beide aangelegenheden Verd geruimen tijd geleden aan den Di recteur van Openbare Terken dezelfde op dracht verstrektdoch tot heden zonder resultaat. n J vkV l^vo. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I? x^cLexJU-^., Ijei AANMERKINGEN. J - i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 578