L h\. hL lAn. l>r. a a >y ij/th. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Wethouder Koenders Voorzitter. Bewoners Dorre- steinweg Voorzitter. H.G. Slagt,te -Bussum. Commissie 0.7. II Idem KORTE INHOUD. 12-11-30 II-II-3O Richt een schrijven aan het college in hij zijn meening te kennen geeft,dat bij den verbouw van het raadhuis en de inrichting daarvan gerekend moet wordenI op een gemeenschappelijke kamer voor de beide wethouders of indien het college dit niet gewenscht acht, dat er alsdan 2 kamers komen, welke zoodanig gekozen worden, dat deze met het practische maar niet minder met de waardigheid in overeenstemming zijn. Stelt voor den pachter A. van Doorn alhier een schrijven te richten, waaroijl hem rente wordt berekend over de niet oj tijd betaalde termijnen wegens nacht vaj groenland, een en ander tot een bedrag van f 22,77* Verzoeken aan d en Raad de garantie te willen aanvaarden voor de uitbreiding va] de Electrische lichtleiding vanaf den Vieksloterweg langs de Dorresteinweg, ter lengte van circa 700 Heter. Stelt voor het besluit,dd. 4- November j.1. !To:2 tot terugbetaling van f 3,00 wegens leges bouwvergunning aan J.van Raay alhier in te trekzen en te besluit! hem te restutueeren een bedrag van f 5ic een en ander overeenkomstig het ontr,erp-| b eslui t Verklaart afstand te doen van het aan h bij besluit van ^.en verleende verio; tot verkoop van alcoholhoudende dnderen dan sterken drank, in het perceel,lïieu* westeeg l5(Besl.B.en V. 28 Hei I93O,Uo; 1393) Vereenigt zich met de plannen tot riolee| ring van een gedeelte van den greppel langs den ITieuweweg, als bedoeld in het schrijven van den Dir. van 0.7. van 24 September j.1. JJo:60/3/6a. De kosten VÜ ken volgens rapport te bedragen f 65^3,0 Vereenigt zich met de plannen tot vernis| wing van de kruising,Korte Brinkweg - ITieuwesteeg overeenkomstig de wijze,als omschreven in het rapport van den direc van 0."7. van 3 -November 193u»No :23/^/ De kosten bedragen f 863,00. riordt bes ■Besloten (J 3 C o> O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 583