bétJ Ji BESLISSING. In verband, met dit schrijven wordt ■net plan inzake verbouw van het raad huis nog eens grondig besproken, metb als eindresultaat, dat voor de beide ■vethouders 2 kamers zullen worden inge richt, t.w. een in de voormalige con ciërge woning en een op de bovenver dieping van liet raadhuis naast de coru- issiekamer ,','ordt besloten. 3esloten wordt aan de Directie der J.E.ü. te verzoeken te willen mededee-' fen op welke voorwaarden de gevraagde uitbreiding tot stand gebracht kan word inmiddels het adres aan en Raad mede te deelen. let ontwerp-oesluit wordt vastgesteld. en. 3esloten wordt het ten name van II.G. Olagt staand verlof hiernevens bedoeld in te trekken. Jesloten wordt den Raad voor te stel len de hierbedoelde rioleering tot stand te brengen en de kosten te be strijden uit de gewone middelen. esloten wordt aan den Raad voor te stellen deze verbetering t <t stand te brengen en de kosten daaraan verbonden te bestrijden uit de gewone middelen £n den Dir. van O.W. zal vooraf worden 'erzocht de loonen van de vaste werklied uitdrukking te brengen. en *i/-, (jJ-Sjub*, vA'I Joü J/ "-JOH. Ut 14SV1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Cvl cCcctvvvit 1/ ayicLcxX^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 584