T- \p- u. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Commissie van 0.73 idem C.5VY. Rietveld, teekenaar 2e kl. liij O.W. Commissie voo r de 7erkverschaf - f i ng Voorzitter. 29-IÜ-3U le Afd. ter Secretarie. Bewoners 2e Vetel- ringoad iJ. Donker,arts Soest KORTE INHOUD. Vereenigt zich met het voornemen, naar aanleiding van eenige ingekomen adressen over te ^aan tot verbetering van den Aouahoornweg, overeenkomstig de wijze, vastgelegd in het rap oort van den Dir. van O.;#. dd, 21 wctober 193°-2317/1 De kosten bedragen f 605,00. Vereenigt zich met het olan tot verbeter van den Dorresteinweg overeenkomstig het! rapoort van den Dir. van 0.7. van 22 3ei ber I93O, Ko:23/9/3. De kosten bedragen ffoor het eerste gedeelte f 830,0 verbetering 2e gedeelte60,0 en verbetering 3e gedeelte verbeter 4-73,7 inrr ri.iwieToad136, Totaal nfccg met dien verstande, dat de verhardingv het le gedeelte gehandhaafd blijft 00 4! in verband waarmede het benoodigde credi met f 60,00 verminderd kan worden. Verzoekt den Raad met ingang van 1 Decen ber 193u eervol ontslag uit den dienst der gemeente. Zendt een ontwera-reglement voor de "'erk verschaffing, gelden tot en met 31 Deceul ber 1930» Stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot verhuur van een politiew ning aan G.H. Assink, voor den prijs van f 260,00 per jaar, geschie dende de verhuur van jaar tot jaar en ui teriijk tot 1 Januari 1937* Adviseert de verhuur van gemeentegronden voortaan niet meer te regelen van jaar tot jaar, doch voor den tijd van uiter lijk 5 tot 6 jaren. Verzoeken éen Raad uitbreiding der 5 raa. verlichting. De Dir. an 0.7. rapporteer 14 Hovember 193u Ho 2 4/16/2 af wij zend. Verzoekt ontheffing van het bepaalde art. 14 der bouwverordening, in verband met zijn voornemen tot het aanbouwen een serre aan zijn perceel, Hiddelwij^3 sectie H.23IO. De opz. Jouw-en Joningtoe adviseert gunstig. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 585