ïrfra 3 B E S L I S S I N G. nnaar adressen| n den wijze, en Jir. i 2317/1 .1 verbeter! matig het avi 22 Geiij bedragen ..f 830,0 60,oj 473,7 136,7(1 arding val cn 4! besloten wordt den Haad onder aanbie ding van de ingekomen adressen voor ite stellen den -Koudhoornweg te verbete ren en de daaraan verbonden kosten te b^- Istrijden uit de gewone middelen. Besloten wordt aan den Raad voor te Istellen de Dorresteinweg te verbeteren jeheel overeenkomstig het advies van len J)ir. van 0.71. dus met behoud van M. verharding en daarvoor het totaal |crediet te willen verleenen van f 1500,^5* te bestrijden uit de gewone middelen, jr.an den Raad zal machtiging worden ver- pocht adressanten de beslissing op hun rerzoek mede te deelen. gde credij en. n 1 Deces-B^esloten wordt den Raad voor te stellen dienst Bhet gevraagde ontslag eervol te verlee- IKien. r de I 31 Jeceni Lling aa.il ir van nk, voor geschiel lar en ui-f tegroniei| m j aar 1 ui ter- |in afwijking met vorige jaren wordt [thans het Reglement door het College ■vastgesteld en besloten het vastge stelde Reglement len Raad mede te dee len. Ier 0 raai ipporteer| Ijzend. lalde bij verband >uwen vaij Lelwijlstl foningtoe| Ce vergadering kan zich met het advies vereenigen en besluit aan den Raad voor te stellen de verhuur te doen plaats hebben voor den tijd van uiter lijk 5 jaar. Hieromtrent het advies in te winnen van de Commissie Grondbedrijf Besloten wordt den Raad voor te ste 1- len afwijzend te beschikken, op gronder aangehaald door den Dir. van O.Tf. in zi|jn hiernevensbedoeld raooort. Besloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen. V /xl'ctetX Jv* 11 fl. vA" r xo. x Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f t Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f «vf cLuut^~\ AANMERKINGEN. M IR f cCtrkvM-, tufcLetXw1 v/V' y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 586