"7?- li "73- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U1ï. n. Kleijn middel- wijkstr. 3U .Bewoners Lange Bergstraat P, IvlanGoest lljÓ tem. Ontvanger Gchoolbest. v,d.Huchtschool der ver. Engendaa lschool. itPo Commissie Geste 0 .1. Verzoekt ontheffing van het bepaalde bij art. 14 der bouwverordening, in verhand met zijn voornemen t t het houwen van 2 enkele woonhuizen op zijn perceel, sec tie H. 3137. De opzichter van bouw-en woningtoezicht adviseert,dd. 14 Hoven- her I93O Ho155/4° afwijzend. Verzoeken uitbreiding van de straatver lichting. De dir. van 0.1. adviseert 14 November 193^ No24/19/2 2 lampen aan tel brengen en overhangend te maken en vraagt in principe te willen besluiten teneinde daarna de kosten bij de P.U.E.L. aan te vragen. Verzoekt den Raad hem ontheffing te wil- .en verleenen van het bepaalde in art. IJl der bouwerordening in verband met zijn voornemen tot het bouwen van een blok van 3 woningen op een perceel, gelegen aai het Kerkpad, sectie A.I7O9. De opz. van bouw-en woningtoezicht adviseert afwij zend. Zendt maandstatenboek met kasopname per 15 November j.1. lvomt wederom in de vergadering voor het plegen van overleg omtrent de keuze van een terrein voor den bouw van een nieuwe lagere en U.L.0,~chool. De heeren DoormanBusch en Grootewal komen namens de commissie geste 0.1. in de vergadering, voor het verkrijgen van eenige nadere inlichtingen omtrent de gerioj men maatregelen terzake herstelling van de Ghr. school te Goesterberg. De voorzitter doet voorlezing van &e/ te dier zake uitgebrachte rapporten door denI opzichter van bouw-en woningtoezichtals-1 mede van het door 3. en VYaan het Schóohi stuur gezonden schrijven. De opzichter vaij bouw-en woningtoezicht verschijnt inmid dels in de vergadering en geeft de comroisï op de desbetreffende vragen de noodige F-l lichtingen. De Commissie verzoekt het col lege van "".en 'Iaan den opz.opdracht te ven dagelijks toezicht te hopden op de hei] stellingen der school. 3 C CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 587