J aaide bij verband en van 2 el, sec- ouw-en Hovern- raatver- seert 14 2n aan te en vraagt teneinde aan te te wil- .n art. 15 iet zijn 1 blok elegen 2 1 pzvan afwij- ;ame per oor het U2e van n nieuwe ewal D."J. in jen van nt de gene ing van 1 fte/ te door den Lcht ,als- Schóoloj .chter vaij inmid- le C'jmi'iiisJ iodige in-l het col*| •acht te op de heil BESLISSING. Overeenkomstig het advies van den op zichter van houw-en woningtoezicht wordt besloten. Besloten wordt aan den dir. van 0."/. te berichten, dat 3. en "1zich met het advies vereenigen en hem op te dragen bij de P.U.E.M. prijsopgaaf te vragen. Het het advies van den opz. bouw en wo ningtoezicht kan ie vergadering zich vereenigen, terwijl besloten wordt den Raad voor te stellen afwijzend op het verzoek te beschikken. iotif icatie. Na bespreking wordt aan het Hchoolbe- stuur de toezegging gedaan, dat 3.en 1. zullen trachten een ged. van het ter rein, sectie H. 447 J313«alsmede 11.45 gelegen aan .den Kol. weg voor het doel aan te koopen en ter beschikking van he Schoolbestuur te stellen, een en ander tot een oppervlakte van ongeveer 6000M. gegeven toelichtingen en het hoo- opz. van bouw-en woningtoe- len ■G enen Na de ren van en 2icht gaat de commissie aceoord met de genomen maatregelen 3ij monde van den voorzitter wordt aan opzichter opdra cht gegeven,ten le: dagelijks toezicht te houden op het wer verbonden aan het herstellen der school ten 2e:bij 3. en "T. een rapport in te di naa-ruit zal mooton blijken wolkc dc oor aV:on zijn van het gooonotateerde ge- aan do oohool ,alDmodc welke her- -stollingen noodzakelijk mooton goochie- ten eerste over de vraag of de kapcon structie zooals deze is ontworpen op d£ bestekteekening detailteekening en omschreven in het bestek, oorzaak is geconstateerde afwijkingen en ten twee de vraag of de uitvoering heeft plaats overeenkomstig teekeningen en bestek, nietin hoeverre en in welke mate daa is afgeweken en indien afgeweken in ho dit van invloed is geweest op den huid toestand van het schoolgebouw. va: de .n de over gehad 00 van ijverre gen AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 588