s s c "o I $1. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. In deze vergadering konen de keurings- veearts A.de Tinter en de Directeur van de Centrale Slachtplaats in de vergade ring.naar aanleiding van hetgeen is vooJ gevallen in het slachthuis. De Voorzitter deelt mede, dat geconsta teerd is, dat een koe gestorven aan railjj vuur is afgeslacht in de Centrale slacht] plaats en niet in het noodslachtingsge- bouw.Deze toestand acht Spreker niet toelaatbaar aangezien deze ernstige volgen kan hebben. De Voorzitter vraagt welke maatregelen zullen worden genomen ter voorkoming van dergelijke mistoe standen De directeur van de Centrale Slachtplaats zegt dat in gewone geval len de uit nood geslachte dieren worden gebracht onder toezicht van den keur meester dit is nu niet gebeurd met als gevolg dat de opzichter er niet bij heef] nagedacht dat de afslachting moest ge schieden in het noodslachtingsgebouw. Hij spreekt er zijn spijt over uit dat het is geschied en doet de toezegging strenge maatregelen voor het vervolg te zullen nemen De Voorzitter waarschuwt de Directie lef Slachtplaats nogmaals voorvdeze ernstige! misvatting omtrent de hygiene van het slachthuis. Vervolgens komen in de vergadering de heeren A.Legemaat namens de Diaconie derl Hervormde Gemeente en de heer P.v.d.dreef mer Jzn.als eigenaren van gronden gele gen aan den Kolonieweg Beide heeren worden gehoord omtrent de eventueele prijzen welke zij de gemeente wenschen te vragen voor aankoop van grond, aai; hel toebehoorende De heer Legemaat zal hiel omtrent schriftelijk antwoorden terwijll de heer v.d.Breemer voor het perceel gel| gen achter het terrein 828 en aan den Kb Ion ie weg een prijs vraagt van f 1,25 Pe| 112. ond^r voorbehoud dat hij zich nog wenscht beraden over het al of niet beho| den van een weg langs het perceel. Ui (J 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 591