n (JV- M. a s J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'tS"b. Voorzitter W(5V Idem. v Idem. Gemeente- taris secre- Voorzitter brengt in behandeling het ontwerp- be sluit tot wijziging der gene ent e-begroo ting 1930» waarbij een post ad f 2000,. wordt uitgetrokken voor steunverleening aan uitgetrokken werkloozen. stelt voor den heer A. te benoemen tot ambten boekhouding bij den di werken dezer gemeente op een jaarwedde van f met 9 eenjaarlijksche f 100,- onder bepaling jaarwedde f 2100,- zal benoeming ingaat op 1 Jansen te Hengelo aar belast met de enst van openbare! in vasten dienst 1800,- - f 2700, verhoogingen van dat zijn aanvang bedragen en de Jan. 1931. stelt voor den Raad ter voorloopige vast stelling aan te bieden de gemeente-reke ning 1929 deelt mede dat hem namens de Eerw.zuster van Mariënburg verzocht is te willen be vorderen-dat wegens het branden vaneen nachtlamp over den meter van de stichting Mariënburg per jaar f 20,- wordt ver goed, zulks voor de eerste maal over het tijdvak Mei 1929/3° en wel op 1 Mei 193^' Ter toelichting deelt de secretaris mede' dat bij den verbouw van de stichting Mariënburg de electriciteitsmeter is ver; plaatst en het niet mogelijk bleek de nachtlamp buiten den meter om te schake len en dat de directeur van openbare werken in het bijzijn van electricien Hagel heeft toegezegd te zullen zorgen dat de gemeente jaarlijks f 20,- vergoed) Blijkbaar heeft de directeur dit nagela ten De heer Hagel voornoemd heeft be vestigd dat inderdaad de buitenlamp bui over den meter is aangeschakeld. stelt voor het ingekomen verzoek van P.Man om ontheffing van art. 15 der bou" verordening in verband met zijn voorneine tot het bouwen van 3 "'oningen onder een dak aan het üerkpad om advies te zenden naar commissie 0.1. w 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 595