V" a /Ji-n BESLISSING. llhoewel de Voorzitter van meening is Jat de thans heersoliende werkloosheid een buitengewoon karakter heex"t "besluit le vergadering het ontwerp-besluit den aad ter vaststelling aan te bieden.. et algemeene stemmen wordt den heer .Jansen te Hengelo overeenkomstig het oorstel van den Voorzitter ingaande Jan. 1931 benoemd tot ambtenaar belast et de boekhouding bij den dienst van penbare werken. opige vast fordt besloten, ente-reke- 1 Hei 193Ü betaald. erw.zusterl 3esloten vqrdt jaarlijks op 1 Hei aan willen be- le stichting Hariënburg wegens vergoeding ran stroom van een nachtlamp f 20,- te aetalen. zoolang deze lamp over den meter Ls aangtschakelt. Dit bedrag zal over L930 zoo spoedig mogelijk worden uit- hervan mededeeling te doen ing Hariënburg. xan de Gtich- en zorgen fordt besloten. i w Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 596