5 "3' 3X- "o ImPJI 11 fp ii iji II iji i.j' BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur 0.V. Voorzitter Burgermeester Opzichter Bouw en Woningtoezicht Centraal Bureau /oor Verificatie sn Binancieele Vdviezen Den Haag. C.Sevenhuysen. Soesterberg. Dir. 0.7. wnd, Brandraad 22-11-30 22-11 -'30 ITo. 159/17 20-11-' 30 Ho. 2345 R 20- Ho II 30 60/4/3 19-H-» 30 Ho. 1/73 KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-| ken om bouwvergunning met de daarbij be- hoorende teekeningen en bescheiden. vraagt als hoofd van politie machtiging tot aankoop van een ultraloup kostende! f 24,--. bericht het noodzakelijk te achten dat de politie kan beschikken over materiaal! tot het nemen van vingerafdrukken enz. van de plaats van het misdrijf, en steltl voor tot het aanschaffen van de benoodig] de materialen over te gaan De kosten worden geraamd op f 200,--. geeft gevolg aan de opdracht dd. 13 no vember j.1. door een rapport in te dienel betreffende de hoedanigheid en samenstel! ling van de kapconstructie der Chr. scho| aan den Postweg, alsmede omtrent de uit voering der constructie. zendt rapport betreffende de controle administratie van Openbare Verken. ■e vergur joinstig c |n geboe! 3/295». V I/303 en ^sloten loop te r |ordt bes Jen Raad [ragen. kenni1 besloten |ran de ci ferken. besloten rapport le admin iet verz rapport loen van geeft het college in overweging de oost-fBesloten berm der noordelijke helling van Soester-Hin te wi berg met sintels aan te vullen. Hopenbare geeft in overweging bij den Rijkswater staat een verzoek in te dienen tot het mogen rooien van de twee boomen staande] op de splitsing Birkstraat- BartolottiD deelt mede dat de grondeigenaren J.Hoodeij J.de Goede Izn. en H.Pastunink bereid zijn te vergunnen dat de gemeente voor het leggen van een kabel ten behoeve van) een sirene te plaatsen op het gymnastie^l lokaal aldaar gebruik maakt van hunne Hordt be lOvereenli Prandraa [Iroeheve te gever !'/an een I lokaal i aj 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 599