siïlh 1 yJC BESLISSING ge verzoe.1 aarbij be-| iden. ie vergunningen worden verleend overeen komstig de adviezen hiernevens gevoegd Ingeboekt onder de nrs. 1/292, 1/296, i/295» 1/297» 1/298, 1/2991/300 1/302 1/303 en 1/304 2/124 en 2/125* achtiri v- «sloten wordt den Burgemeester tot aan- kostende»00-0 te machtigen. lordt besloten voor nevenvermeld doel aaft jen Raad een crediet ad f 200,aan te rragen. bten dat materiaall sen enz. en stelt! 3 benoodigj i kosten L. 13 Lo- Ba kennisneming van het rapport wordt 1 te dieneiBealoten de stukken in handen te stellen samenstelBran de commissie van Onderzoek Openbare Ghr. scho® erken, ït de uit- rntrole :en. de oost- n Soester kswater- tot het staande tolottilaa 1 J.IIooder 3 er e id ;e voor ïoeve van rninastiet' hunne üesloten wordt een exemplaar van het rapport aan den ambtenaar belast met |cle administratie bij Openbare Werken iet verzoek te willen mededeelen of het |rapport hem aanleiding geeft tot het ioen van opmerkingen en zoo ja, welke. esloten wordt hieromtfent het advies in te winnen van den wethouder van Openbare er ken. lordt besloten. Overeenkomstig het voorstel van den landraad wordt besloten aan de firma Oroeheveld en Co.te Amsterdam opdracht te geven tot het leveren en stellen van een brandweersirene op het gymnasti lokaal te Soesterberg en daarbij reke- ek V- .711. tyl ll£uvy A V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ft/ i'.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 600