"3' SI- '33- a a ii BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.H.van Velzen. Beukenlaan 24 ooest A 4a a 1 s Soest. U d (l\ Hoofd- Ingenieur der Telegrafie en Telefonie Utrecht. Bestuur Vereeni- ging T.3.C. Soest. KORTE INHOUD. achtertuinen.De Brandraad verzoekt over te gaan tot "bestelling der sirene en met| de grondeigenaren de overeenkomsten om trent het leggen van een kahel in hun ei dom, aan te gaan. vraagt van de gemeente te mogen huren he perceel sectie G. no2645 «3e commissie van Bijstand Grondbedrijf adviseert de nog op het perceel staande woning af te breken en daarna het perceel te verhuren voor f 0,35 Per Are per jaar. vraagt vergoeding wegens geleden schade aan veldgewassen tengevolge van verkoop van den grond bij hem in huur. De Com- missie Grondbedrijf adviseert f 25»- te vergoeden. vraagt vergunning voor het plaatsen van e opvoerpunt het vervangen van drie palen, het opruimen van twee palen en het leggen van een telefoonkabel lang 60 Meter, te Soesterberg langs den Schoolweg als op bijgaande teekening is aangegeven. De di recteur 0.'7. waarnemend adviseert gunstig en stelt daarbij een %-tal voorwaarden (rapport 19 Dov.1930,no.30/40/2 verzoekt een bijdrage te willen verleenen in de kosten van verpleging van Johanna Cornelia Bos geboren Langenberg, Kerk straat 20 alhier, in het sanatorium Zonnegloren. 4J 3 C O O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 601