U Ji- VM. BESLISSING. ping te houden dat de schakelaars moeten korden aangebracht in de woning van den L-.ndwe er commandant en de politie en dat [iet graafwerk voor het leggen van den abel van gemeentewege zal geschieden. besloten wordt aan den Raad overeenkom stig het voorstel der Commissie tot af traak: van de woning en tot verhuur van het perceel te besluiten. Besloten wordt adressant te berichten bat hem f 25»" wegens geleden schade an veldgewassen zal worden vergoed. Besloten wordt de vergunning te verleene londer de navolgende voorwaarden: |le. de drie palen welke in de plaats gesteld zullen worden van de drie bestaande moeten op dezelfde plaatls aangebracht worden terwijl de taluds van de dammen waarin zij thans staan behoorlijk afgewerkt moeten worden. |2e. de te plaatsen opstijgkabel zal in dezelfde lijn geplaatst moeten wor den als de bestaande te vervangen palen. 13ede te graven sleuf voor den kabel zal behoorlijk aangestampt aange vuld en van een verharding moeten worden voorzien. |4e. de werkzaamheden moeten worden uit gevoerd na verwittiging van den Di recteur van Openbare Werken,en |5ena afloop der werkzaamheden moet bij den Directeur van Openbare Werken een teekening worden ingediend ,waai uit duidelijk op schaal is aangegeven de ligging van den kabel en de plaat sing der palen. [Overeenkomstig de aanvrage wordt f ÏÖO,- to eg es taan. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V dLcotviu AANMERKINGEN. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 602