w 6 e c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IbCtn lUit IU\. liUi. Directeur 0.1 idem. Idem. Idem. 17 Nov*30 No. 46/3/4 18 - li-' Ho. 25/26/ 39 rapporteert dat het niet wenschelijk is ■deslote: van den heer JJv.Schadewijk een partimhericht steenen over te nemen. ■partij daarmed adviseert over te gaan tot aankoop van 368 stuks laanboomen alsmede tot het planten en verplanten Tan boomen over te gaan. De totaalkosten worden geraamd 00 f 1031,- I7-H-1 30 adviseert tot uitbreiding der straatver-1 Ho. 24/17/9 lichting op de Hartmanlaan en de van Len-| neplaan 18-11-'30 Ho. 41/2/5J IUH. lbo ah •Vethouder Open bare '1 erken en Gemeentesecre- tar i s burgerlijk Armbes tuur iU)b. Oemeente-secre taris I deslote: stellen advies Idat omt 1 ComLiiss iBeslote: jvan den I Hiervan sant J [aan den te geve: 3eslote rapporteert de noodzakelijk gebleken af wijkingen van het raadsbesluit van 14 Juli in het 193O, le afd. no.1076 inzake schenking oorspro van grond door J.Flapper bij het leggen Bgen in van het tegeltrottoir en het maken van per te dienstleidingen der waterleiding. t.z.t. rapporteeren het resultaat van het onder-I houd dat zij hadden met een %-ta.l solii-pHet bes. citanten naar de betrekking van tijdelijl| opzichter 2ë klasse bij den dienst van Openbare Werken Haar aanleiding van hetj rapport wordt besloten met algemeene ctesl men te benoemen den heer C.G.J.van Heijstl te Helmond tegen een belooning van f 2ljif per maand, onder voorbehoud dat de in~for- mati'én gevraagd aan het gemeentebstuur vi| Helmond in alle opzichten gunstig zijn. adviseert ten aanzien van de benoeming vaBBeslote: den secretaris-penningmeester voorloopig I den hee: deze tijdelijke functie te bestendigen. lelijk Burgerl adviseert de plaatselijk deurwaarder G.lBOvereen^ van den Ham te belasten met onderzoe- I creatri kingen van informtiën en hem daarvoor Bvan den na afloop van een jaar een alsdan te be-kingen palen belooning voor de werkzaamheden ui® bepaald 'te keeren. Bvoegd i dragen, aan G.T <y 3 CR Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 603