h \A ylyf. BESLISSING. lelijk ia een partij :oop van tot het in over tel sraamd od traatver- e van LenJ IBesloten wordt aan JJ-.v.Schadewij k te Iderichten dat de gemeente de aangeboden bartij steenen niet noodig heeft en Idaarmede niet tot aankoop ie besloten. besloten wordt aan den Raad voor te stellen overeenkomstig het ingekomen ladvies van den wnd. directeur 0.7. »na- Idat omtrent dit voorstel het advies der [Commissie O.1*/, is ingewonnen. IBesloten wordt overeenkomstig het advies Ivan den directeur O.7. vmd. over te gaan ■Hiervan mededeeling te doen aan adres- sant J,Pelle,van Lenneplaan 39 alhier en aan den directeur 0.7. daartoe opdracht I te geven. leken af-BlBesloten wordt deze afwijkingen en verde van 14 Juli chenking t leggen ken van het onder-| al solli- tijdelijt nst van ng van hetj me ene oteal van He ij stl van f 21^1 de infor-[ eb stuur ïJ| Lg zijn. in het rapport vermelde aanvullingen der oorspronkelijke overeenkomst vast te leg gen in een wederzijds met den heer Plap Iper te teekenen contract. Dit contract t.z.t. aan den Raad mede te deelen Het besluit is hiernevens reeds vermeld. ïoeming v-BBesloten wordt den Raad voor te stellen lorloopig Bden heer H.Bossert te benoemen tot tij- ndigen. (delijk secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur. irder G.T ;rzoe- tarvoor in te be- ihèaen uitl [Overeenkomstig het voorstel van den se- creatris wordt besloten den heer G.T. van den Ham te belasten met onderzoe kingen van informatiën en voorts wordt tepaald dat alleen-de secretaris be voegd is bedoelde onderzoekingen op te [dragen. Deze beslissing mede te deelen aan G.T.van den Ham voornoemd. ji O sA' 'i D -f OC^tf /Al*. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. jr tA X juLn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 604