fa. nïi 4Cv erdeeling de hiern; voorkomen- t gemeente den opgedra, eling per r termij ne: ergadering ing van het het j 1 Komen twee toorn joorstraat -t in zijn j/24/2 tot laaide bij -erband me 10 dubbel^ .weg BESLISSING. 131 j loting wordt uitgemaakt dat de vol gende verdeeling zal gelden: le.lïederlandsche Middenstandsbank de maanden Januari t/m Maart 2e.?irma van den Berg Co. April t/m Juni 3e.Firma La Porte en Co. Juli t/m Sep tember. Voor de opvolgende drie maanden begint hfo.1 en zoo vervolgens. [Besloten wordt het asch en vuilnis open- [baar aan te besteden en in de voorwaar den van ophaling van het vuil te Soest [te omschrijven dat de opslagplaats moet [gezocht worden in het Soesterveen, dat de tijden van ophaling bij de aangeslo tenen worden geregeld en dat bepaald wordt dat het vuil het eigendom kan blijven van den aannemer. De regeling der voorwaarden geldende voor Soester- [berg zal moeten ivorden aangevuld met eene bepaling regelende de tijden waarop bij d.e aangeslotenen regelmatig vuil moet worden opgehaald. Besloten wordt aan G.Hasselbach de beide booraen te verkoopen voor f 15>~ onder voorwaarde dat hij de boomen rooit met inachtneming van de voorschriften door den Directeur O."/, in zijn rapport ver meld. Besloten wordt aan P.van Dcormaalen voornoemd te berichten dat zijn verzoek om ontheffing in overweging zal worden genomen wanneer hij of wel het gedeelte van den Kl.Engendaalweg vanaf de ITieuwe- veg tot het met het bebouwde perceel of den Ml.Engendaalweg vanaf de Bosstr.; tot en met het te bebouwen perceel aan de gemeente op eene breedte van 10 Meter in eigendom overdraagt. Hij zal zich mitsdien met de eigenaren daarover hebbe te verstaan en de gezegelde afstandsver klaringen bij het college moeten indiene ijoi. AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 610