1- wj. s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 110 L lur Grift Kr ommeweg 28 Soest. Centraal Bureau voor Verificatie 21 Hov'30 Ho. 2892 R Urfi. IsJH. GXuyper Hki, L).v.d.Broek. Koninginnelaan 83. Soest. Ved.A.Stalenhoef 1'erd.Huycklaan 2. Soest. illl Wethouder Onder wijs. verboekt de Krommeweg hoek Beckeringh- straat eenigszins te herstellen onder aanbieding van het op zijn terrein aan wezig verhardingsmteriaal. De Directeurl 0.7. adviseert in zijn rapport van I7 Hov. I93O, Ho. 23/3O/2 gunstig doch deelt mede dat Grift verzocht heeft zijn uitweg te bestraten zendt rapport betreffende kas opneming en controle Gem. Ontvanger. doet afstand van het hem verleende verlof! tot verkoop van alcoholhouden drank ande-| re dan sterken drank in het perceel sect C Ho. 1684 gelegen aan de Birkstraat 17» zulks ingaande 1 -Cecember 1930» verzoekt als eigenaar van het perceel Julianastraat 3a aansluiting vqn zijn put inhoudende huishoudwater te mogen aansluiten op het gemeenteriool behoeft ontheffing van het bepaalde bij art.8 der bouwverordening in verband met een bij haar ingediénd voor een enkel woonhuis op een ar rein gelegen aan den Olijkeweg kad. gem.Soest, sectie G. no. 1513 Bouw-en 'Woningtoezicht adviseert dd-. 27 liov. 1930 no. 153/38 gunstig 1 mits betaling van f l6l,- in het wegen fonds, en grondafstand voor verbreeding van den Olijkeweg op een breedte van 5 uit het hart van den weg. adviseert in zijn schriftelijk rapport dd. Hovember 193^ aan d-e schoolschoon- maker J.W. v.d.Craats te Soesterberg in gaande voor het schoon maken van het gymnastieklokaal tot het einde van dit jaar f 1,25 Per week te te- talen. Voor 1931 zal voor het schoonmaken van de school met het gymnsatieklokaal f 45O,- per jaar worden vergoed. K. (J 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 611