v? Hf o^s jA leming en BESLISSING. 3sloten wordt den Directeur O.W. te ichtigen de berm van den weg met ge bruikmaking van hst verhardingsmateriaal In een goeden toestand te brengen en 200 toodig een open goot langs den weg aan jte brengen. Het maken van den uitweg kan niet van gemeentewege geschieden, aangezien dit Uitsluitend is in belang van aanvrager, tenzij hij de kosten daaraan verbonden in de gemeente wil betalen, in welk ge- hral het college omtrent het bedrag nog tader zal beslissen. notificatie. Besloten wordt het bij besluit van 17 December 1929» Ho» 1037 ten name van 3. J.ÏÏ.C.ïCuyper staandé verlof in te trek- leen Besloten wordt geen vergunning te 'verlee- ien. Besloten wordt de ontheffing te verleenen overeenkomstig de voorwaarden door Bouw en woningtoezicht in zijn rapport nader jomschreven. lordt besloten.ingaande 1 Januari 193^ ie vergoeding voor het schoonmaken van ie school met het gymnastieklokaal te be halen op f 450per jaar. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /tdi. i-t-J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 612