F •k nuf Kuil a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. UIL Aanduiding van den afzender. Voorzitter ILI3, C.van Zijll. en B»J.Gerritse j Soesterberg. X11|C.Lunstroo. Soest. lil' Commissie Open bare Verken. 1 Dec'30 idem idem idem 1-12-30 Ho *33 1-12-30 No «34 1-12-30 N0:35 KORTE INHOUD. stelt voor het besluit te nemen aan het Hordt be: Bestuur der Vereeniging "Een school m/l Bijbel te Soest" voor het aanschaaf en var. I eenige schoolineubelen en leermiddelen benI behoeve van de school voor u.l.o. aan de Spoorstraat een bedrag van f 530»20 be schikbaar te stellen. vragen vergunning ingevolge da- Hinderwet Besloten tot het oprichten van een kuiperij enz. «32 te v< (zie dossier) Haarden JLjlage t vraagt verlof voor den verkoop van alcohol] houdenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de] rechter benedenlocaliteit van het perceel kad gem. Soest in sectie C no.1429 plaatse] lijk gemerkt Soesterbergsohestraat 10'/. adviseert het college over te gaan tot het] richten van een aanschrijving aan &8KX£2gi.i Het verl< I. J. Vitte Bikenhorstweg 14 alhier, eigenaar van een houten schutting,zonder vergunning van het College opgericht binnen de rooilijn vann zijn perceelsectie Ii.4764, dat hij het ge deelte der s chuttinghetwelk voor de rooilij van den Eikenhorst weg is opgericht moet af|| breken Adviseert de vernieuwing van de 5" hu 1 j ?ef straat ter hand te nemen en te bekostigen uit het wegenplanwaard oor het door den 3ai verleende crediet voor het herstellen van kruising Korte Brinkweg kan vervallen. brengt advies uit terzake verbetering van den Dorresteinweg en geeft in overweging over het trottoir,dat gelegd zal worden opI het le gedeelte van liEtxxz^wxakpad; den wegj een rijwielpad aan te leggen en kan er zi«3 mede vereenigendat de daaraan verbonden kosten toegevoegd worden aan het reeds doo: den raad verleende credietgroot f 1500,2$ Brengt advies uit terzakeverbetering van «I Koudhoornweg en geeft daarbij in overwegMJ het le ged.van den T"eg te doen opsluiten M trottoirbanden en tegelijkertijd de verbreej ding ter hand te nemen. Zij adviseert teveij de werkzaamheden zoodanig uit te voeren,da| verzakkingen van de grondlagen zullen uittlj ven.De meerdere kosten t^an het oorspronkeliJ verleende crediet,ad f oo5»oo Kunnen daara*™ Beslol richte ting r Besloten ter c ommi p.n het a lesloten IP te vol pesloten teren ov Ie cornmi pen toe^ w S 3 C D3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 613